fbpx

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.ihopa.com (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumerationerna”) och de tjänster som levereras enligt Prenumerationerna, dvs tillgång till produkter från Prylpoolen.

Läs noga igenom dessa villkor. Genom att ansöka om Prenumeration via Webbplatsen eller genom att signera detta avtal godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem.

Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om Prenumeration på Webbplatsen.

1. INFORMATION OM OSS

Coneeds AB. Organisationsnummer: 559122-4190

Adress: Coneeds AB, Sedelvägen 12, 129 32 Hägersten, E-post: info@ihopa.com

Momsregistreringsnummer: SE559122419001

Styrelsens säte: Stockholm

2. ANSÖKAN OCH BINDNINGSTID

2.1 Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år.

2.2 När du har ansökt om Prenumeration av en viss produkt via Webbplatsen bekräftar vi mottagande genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du angivit. Avtalet mellan dig och oss sluts dock först när vi i ett nytt e-postmeddelande bekräftar att du blivit godkänd att gå med i gruppen (vi kallar den Produktcirkel). I vissa fall kan din ansökan avse en Produkt som ännu inte har införskaffats. Då utgår ingen avgift för de månader då Produkten inte ännu gjorts tillgänglig.

2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du har tillgång till en specificerad Produkt som du kan boka och använda. Produkten delas mellan en grupp bestående av flera prenumeranter. Således kommer produkten inte att vara tillgänglig hela tiden. Om inte annat har angetts så kan Produkten bokas utan restriktioner.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

2.5 Du kan registrera dig på ihopa.com utan att göra ett köp. Det betyder att du blir en ihopa-medlem med samma rättigheter och krav som en betalande kund, förutom de som är direkt kopplade till ett köp. Du behåller ditt medlemskap till dess att du uttryckligen begär att få avsluta det eller om du har varit inaktiv under en lång period, enligt villkoren i vår Integritetspolicy. Notera att en uppsägning av en prenumeration inte betyder att du tas bort som ihopa-medlem. Detta sker för att förenkla pauser och att fortsatt kunna ta del av de rekommendationer och andra delar som ihopa erbjuder utan kostnad.

3. PRISER

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen i varje produktcirkel och de avser, om inte annat sägs, priset per månad per person. Priserna anges inklusive mervärdesskatt om 25%.

3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). De priser som gäller för din Prenumeration anges i samband med din ansökan.

3.3 Priser kan komma att ändras från tid till annan. Med undantag för vad som anges 7.3, är du bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 10 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen upphör den dagen priset ändras). Vi förbehåller oss rätten att sänka priser utan att meddela dig i förväg och du blir då istället bunden till det sänkta priset.

4. BETALNING

4.1 Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.

4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår den första dagen i nästkommande kalendermånad. Även i de fall du inte använder Produkten under perioden utgår avgift. Om din ansökan inte beviljas (se punkt 2.4) kommer det emellertid inte att utgå någon avgift. I de fall du beviljas en Prenumeration där Produkten ännu inte har tillgängliggjorts utgår ingen avgift.

4.3 Betalning ska ske via banköverföring eller andra betalningsmetoder som kan komma att erbjudas såsom swish eller bankgiro. Om vi erbjuder betalning via ditt kreditkort, bankkort eller autogiro och du väljer en sådan betalningsmetod godkänner du att vi får debitera de periodiska avgifterna utan ytterligare godkännande fram till dess att du skickar ett meddelande till info@ihopa.com med uppsägning av Prenumerationen (med tillägg av den tid som vi skäligen kan kräva för att hinna åtgärda debiteringen).

4.4 Betalning kan även ske med av oss utställd värdekod eller presentkort (enligt villkoren för vouchern eller presentkortet).

4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.

5. LEVERANS AV TJÄNST

5.1 Efter ingången Prenumeration kommer du att få tillgång till avsedd Produkt. 

5.2 Du måste boka Produkten för att tillåtas använda den. Någon viss grad av tillgänglighet garanteras inte, såvida inte annat anges.

5.3 Under din bokningsperiod har du rätt att hämta Produkten från Sedelvägen 12 och använda den på annan plats, såvida inte annat anges, för att därefter lämna tillbaka den enligt Produktens instruktioner, exempelvis att sätta batteriet på laddning.

5.4 Om Produkten vid något tillfälle är ur funktion, antingen helt eller delvis, ska det rapporteras in genom att skicka mail till info@ihopa.com. Du har inte rätt att bli kompenserad för sådana händelser – det är något som kommer att hända då och då.

5.5 Om en Produkt är ur funktion en längre tid än 1 vecka så kommer det att reflekteras genom sänkt avgift på nästkommande månads avgift.

5.6 Det kan hända att Produkten inte är tillgänglig trots att du bokat den, exempelvis för att en annan prenumerant är sen med återlämningen. Om det händer en enstaka gång per månad så utgår ingen kompensation. Om det händer 2 eller fler gånger kompenseras du genom helt reducerad avgift i nästkommande månad.

6. PRODUKTER OCH DESS ANVÄNDNING

6.1 Allt innehåll på Webbplatsen och på Sedelvägen 12 är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. Ihopas beskrivningar av Produkterna är mycket förenklade sammanfattningar och kan innehålla fel. Många av Produkterna kan vara farliga att använda om det saknas kunskap om hur de används säkert och du ansvarar själv för att du har tillgodogjort dig en tillräcklig kunskapsnivå för att använda dem säkert. Det innefattar både att förstå hur Produkten generellt ska användas (exempelvis Borrmaskin för att borra hål i väggen) samt hur den specifika modellen används (exempelvis hur Borrmaskinen från Hitachi fungerar).

6.2 Alla Produkter är avsedda för privat bruk och priserna baseras på normala användningsmönster för privat bruk. Det är dock ok att även använda dem för professionellt bruk så länge som din totala användningsfrekvens och längd inte avviker signifikant från övriga prenumeranter. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din Prenumeration utan angivande av skäl. Idén med prylpoolen är att den ska användas för normal användning av produkter som används sällan och med hänsyn till andra prenumeranter. Exempelvis ser vi negativt på om du bokar överdrivet mycket; om du lämnar tillbaka Produkten ordentligt smutsig; om du bokar men inte nyttjar bokningen till att faktiskt använda Produkten; om du inte rapporterar när en Produkt inte är i skick att uppfylla sitt syfte; om du ofta tappar bort tillbehör; om du ofta glömmer att sätta eventuellt batteri på laddning eller om du inte följer återlämningsinstruktionerna.

6.3 Vi (Ihopa) bär risken för att Produkterna går sönder eller slits genom normal användning, inklusive om du av misstag använder en Produkt på ett felaktigt sätt och därmed orsakar skada på Produkten.

6.4 Vi (Ihopa) bär inte risken för den skada som genom användning av Produkten kan uppstå på annan egendom, oavsett vems den är. Vi bär inte heller ansvar för olyckor som kan uppstå genom användning av Produkten, oavsett om den används korrekt eller inte.

6.5 Det du ansvarar för vid användning av Produkten är att lämna tillbaka den i sin helhet, inklusive ev. tillbehör, och enligt instruktionerna såsom att sätta batteriet på laddning samt innan din bokningsperiod är slut. Du måste också rapportera till oss om du upptäcker något funktionsproblem med Produkten så att Vi kan åtgärda det. Du får inte med uppsåt skada Produkten. Du kommer att få koder som öppnar dörrar, skåp eller aktiverar Produkter. Dessa koder får du inte sprida till någon annan och du får inte använda dem så att någon annan ser när du anger koden. Du måste se till att sådana dörrar/skåp stängs och låses när du hämtat/lämnat Produkten.

6.6 Vi tillämpar olika säkerhetslösningar som kan inkludera kameraövervakning av Prylpoolen och spårning av Produkter. Vi raderar videoinspelningar inom 1 månad från dess inspelning men kan spara utvalda filmsnuttar om vi upptäcker potentiellt bedrägeri eller avvikelser från hur prylpoolen är tänkt att användas enligt detta avtal.

7. UPPSÄGNING OCH AUTOMATISK FÖRLÄNGNING

7.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en Prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Avslutas inte Prenumerationen inom denna tid förnyas den automatiskt.

7.2 Du säger upp Prenumerationen via ditt konto på Webbplatsen eller genom att maila oss på info@ihopa.com. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka en uppsägning till den e-postadress du angivit. Din prenumeration måste avslutas senast 1 (en) dag innan nästa månad om du inte vill ha tillgång till Produkten nästa månad. Notera att du vid uppsägning av en Prenumeration inte kan räkna med att kunna återaktivera samma Prenumeration senare. Vi förbehåller oss rätten att neka dig eller att applicera andra Prenumerationsvillkor än för övriga Prenumeranter vid återaktivering av Prenumeration.

7.3 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 7.1 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

8. ANSVAR

Om vi bryter mot dessa villkor begränsas vår kompensation till ett sammanlagt belopp motsvarande din månadsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

9. BEFRIELSEGRUNDER

Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, sjukdom, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i produkter eller tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

10. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

11. MEDDELANDEN

Meddelanden till oss ska skickas till info@ihopa.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress eller postadress som du angivit eller publiceras på Webbplatsen.

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.

12.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.

12.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller socialt medium och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

13. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du ansökte om Prenumerationen, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 30 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

14. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.